The Chernobyl disaster: A case study on the information policy of the Kádár regime

Authors

  • Dalma Kékesdi-Boldog Corvinus University of Budapest

DOI:

https://doi.org/10.19195/1899-5101.12.1(22).5

Abstract

While the Hungarian Socialist Workers’ Party was on the rhetorical level committed to the Soviet agitation and propaganda model, in practice it increasingly deviated from it during the 1980s. As the press reflected upon the events of the day, propaganda could manifestly be at odds with reality, creating a reality gap, that is, one between what people were told to see and what they actually saw. This paper offers a case study on the communication of the Chernobyl nuclear disaster in Hungary and looks into how it was reflected in party communiques, the party newspaper, and opinion polls. It asks the question of whether ‘accuracy’ or ‘partisanship’ prevailed in the official communication of the disaster.

Author Biography

Dalma Kékesdi-Boldog , Corvinus University of Budapest

Dalma Kékesdi-Boldog, MA, is a PhD candidate at the Doctoral School of Social Communication of Budapest Corvinus University, Hungary. Her research interest is the information policy of state-socialist Hungary, especially the communication of the Chernobyl disaster of 1986. She is a book review editor of the Hungarian- language media studies quarterly Médiakutató (The media researcher).

References

évi II. törvény a sajtóról 1986 [Press law 1986/II.] (1986). Retrieved February 11, 2017, from http://www.okm.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/1986evi2tv.pdf.

A WHO helyteleníti a reaktorbaleset miatti indokolatlan óvintézkedéseket. A világszervezet tájékoz-tatta az európai egészségügyi minisztereket [The WHO deplores unreasonable precautionary measures for reactor accidents. The World Health Organization informed the European health ministers] (May 8, 1986). Népszabadság.

Aszódi, A. (2006). Csernobil 20 éve [20 years of Chernobyl]. Fizikai Szemle, 4. Retrieved November 2, 2017 from http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0604/aszodi0604.html.

Bajomi-Lázár, P. (2005). Médiapolitika [Media Policy]. In: P. Bajomi-Lázár (ed.), Magyar médiatörté-net a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig [Hungarian media history from the late Kádár-era until the millennium]. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 19–51.

Beck, U. (1987). The anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk society. Berkeley Journal of Sociology, 32, pp. 153–165.

Csizmadia, E. (2012). Hatalom és ellenzék a Kádár-rendszerben. Az 1980-as első ellenzékről szóló határozat kontextusa [Power and opposition in the Kádár system. The context of the decision on the first opposition from 1980]. In: G. Földes & M. Mitrovits (eds.), Kádár János és a 20. századi magyar történelem [János Kádár and 20th century Hungarian history], Politikatörténeti Füzetek 33. Budapest: Napvilág Kiadó, pp. 185–204.

Földes, G. (2012). Kádár János és a magyar desztalinizáció [János Kádár and the Hungarian de-Stalin-isation]. Múltunk, 57(2), pp. 192–214.

Fordulópont a csernobili atomerőmű mentőmunkálataiban [A turning point in the rescue work of the Chernobyl nuclear power plant] (May 12, 1986). Népszabadság.

Harper, K. (2001). Chernobyl stories and anthropological shock in Hungary. Anthropological Quar-terly, 74, pp. 114–123.

Határozott intézkedések a sugárveszély elhárítására. Nemzetközi sajtóértekezlet Moszkvában az ukra-jnai erőmű-szerencsétlenségről [Determined measures are radiation hazard remediation. Inter-national press conference in Moscow on power plant catastrophe in Ukraine] (May 7, 1986). Népszabadság.

Hazánk légterében nem növekedett számottevően a radioaktivitás. Szakértői értekezlet a Polgári Vé-delem Országos Parancsnokságán [Radioactivity in our airspace has not increased significantly. Expert meeting at the National Civil Defense] (May 1, 1986). Népszabadság.

Hazánkban tovább csökkent a radioaktivitás [Radioactivity is further reduced in Hungary] (May 6, 1986). Népszabadság.

Hegedűs, I. (2001). Sajtó és irányítás a Kádár-korszak végén [Press and control in the end of the Kádár regime]. Médiakutató, 2, pp. 45–60.

HU OSA-420-2- 2:1 A8203 (1986). Közvéleménykutatás a csernobili szerencsétlenség után [Opinion poll after the Chernobyl accident].

HU OSA-420-2-2:1 A8204 (1986). Újabb közvéleménykutatás a csernobili szerencsétlenség után [Opinion poll after the Chernobyl accident].

INSAG-7 (1992). The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1, A report by the International Nu-clear Safety Advisory Group. Safety Series, 75. Vienna: International Atomic Energy Agency, pp. 51–89.

Intézkedések a helyreállítás meggyorsítására. Szovjet párt- és állami vezetők látogatása Csernobilban [Measures to speed up recovery. Soviet party and state leaders visit Chernobyl] (May 4, 1986). Népszabadság.

Jakubowicz, K. (2011). Media Revolution in Europe: Ahead of the Curve. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Jelentés a hazai mérések eredményeiről [Report on the results of national measurements] (May 8, 1986). Népszabadság.

Jelentés a pénteki hazai sugárszintmérésről [Report on Friday’s measurement data] (May 10, 1986). Népszabadság.

Külföldi állásfoglalások és intézkedések [Foreign statements and instructions] (May 15, 1986).Népszabadság.

Lehülőfélben a csernobili reaktor. Össz efoglaló a hazai sugárszintmérésekről [Chernobyl reactor is getting cool. Summary of the Hungarian measurement data] (May 19, 1986). Népszabadság.

MNL OL M-KS- 288. f. 22. cs. 86. ő.e.-1986 (May 16, 1986). Tájékoztató a Gazdasági Bizottság üléséről [Report on the meeting of the Economic Committee], pp. 689–694.

MNL OL M-KS- 288. f. 5. cs. 968. ő.e.-1986 4/b (appendix) (1986). Összehasonlító táblázat és megje-gyzések (Összeállításra került a Műszaki Tanács közreműködésével.) [Comparative table and notes. (Report by the Hungarian Technical Council)].

MNL OL M-KS- 288. f. 5. cs. 968. ő.e.-1986. 4/b (May 6, 1986). Tájékoztató a Politikai Bizottság 1986. május 6-án megtartott ülésének 10. napirendi pontjához [Report to the agenda item No. 10 of the Political Committee’s meeting held on 6 May].

MNL OL M-KS- 288. f. 5. cs. 968. ő.e.-1986. 4/c (May 6, 1986). Szó szerinti jegyzőkönyv a Politikai Bizottság üléséről (1986. május 6.) [Literal report on the Political Committee meeting].

MNL OL XIX-A-2af-Ma-00147-VII-szn/1986. (IpM M-2523) (April 29, 1986). Kapolyi László ipari miniszternek a csernobili atomerőmű balesetről szóló első tájékoztatása Marjai József miniszterel-nök-helyettes részére (1986. április 29.) [László Kapolyi industrial minister’s first information about the Chernobyl nuclear power plant accident to József Marjai Deputy Prime Minister].

MNL OL XIX-A-41-II. sorozat-Elnöki iratok-10/III. t.-sz. n.-Feljegyzés 1986. május 5 (May 5, 1986). Összefoglaló jelentés a csernobili atomerőműben bekövetkezett balesetről, annak hazai következményeiről, és elhárításukra tett intézkedésekről. In. Jelentés a csernobili balesetről, annak magyarországi hatásairól és a magyar hatóságok intézkedéséről (1986. május 5.) [Summary report on the Chernobyl nuclear accident, its national consequences and measures].

MNL OL XIX-A-41–II. sorozat–Elnöki iratok–10/III. t.– sz.n.–1986. május 8 (May 8, 1986). Az Országos Atomenergia Bizottság Titkárságának feljegyzése az atomerőmű-baleset várható mag-yarországi hatásairól (1986. május 8.) [A note from the Secretariat of the National Atomic Energy Commission on the expected impacts of the nuclear accident in Hungary].

MNL OL XIX-A-83-a-848. jkv-5. np.-1986. 5/c (1986). Jelentés a Minisztertanács részére [Report to the Council of Ministers].

MNL OL XIX-A-83-a-848. jkv-5. np.-1986. (1986). Szó szerinti jegyzőkönyv a Minisztertanács üléséről (1986. május 8.) [Literal report on the Cabinet’s meeting].

MNL OL XIX-B-1-ai-1-a-579/1986. (April 30, 1986). Berki M. a Polgári Védelem Országos Törzsparanc-snokának jelentése Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter részére az atomerőműben történt balesetről (1986. április 30.) [Berki, M. Commander of National Civil Defense’s report about the Chernobyl nuclear power plant accident to Ferenc Kárpáti, Minister of Defense].

MNL OL XIX-B-1-y-1986.05.12. 7/b (May 12, 1986). Részlet belügyminiszteri értekezlet szó szerinti jegyzőkönyvéből (1986. május 12.) [Detail from the Ministry of the Interiors report].

Normalizálódik a légkör sugárszintje a csernobili atomszerencsétlenség után. Természetes érték a levegőben [Radiation of the atmosphere is normalized after Chernobyl nuclear disaster. Natural value is airborne] (13 May, 1986). Népszabadság.

Romsics, I. (1999). A Kádár-korszak. In: I. Romsics (ed.), Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris Kiad, pp. 269–380.

Sajtóértekezlet Moszkvában Csernobil orvosi vonatkozásairól [Press conference in Moscow about the medical aspects of Chernobyl] (May 16, 1986). Népszabadság.

Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (eds.). (1956). Four Theories of the Press. Urbana–Chicago: Chicago University Press.

Sipos, B. (2010). Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkortörténete. [Media and democracy in Hungary. The contemporary history of political media]. Budapest: Napvilág Kiadó.

Sipos, B. (2015). Szempontok a Horthy-kor és a Kádár-kor nyilvánosságának vizsgálatához-össze-hasonlításához [Viewpoints for comparing the publicity of Horthy and the Kádár era]. Me.Dok: Média-Történet-Kommunikáció, 3, pp. 27–42.

Szatmáry, Z., & Aszódi, A. (2005). Csernobil. Tények, okok, hiedelmek [Chernobyl. Facts, reasons, beliefs]. Budapest: Typotex.

Szerencsétlenség egy szovjet atomerőműben [Trouble in a Soviet nuclear power plant] (April 29, 1986). Népszabadság.

Szovjet állásfoglalás a Csernobil körüli nyugati propagandakampányról. A kormány köszönete a kül-föld segítőkészségéért [Soviet resolution on the Western propaganda campaign around Cherno-byl. The government thanks for the help of the rest of the country] (May 5, 1986). Népszabadság.

Takács, R. (2009). A sajtóirányítás szervezete a Kádár-korszakban [Institutionalization of the press control during the Kádár era]. Médiakutató. Retrieved April 11, 2017 from http://www.mediaku-tato.hu/cikk/2009_03_osz/07_sajtoiranyitas_kadar/.

Takács, R. (2012). Politikai újságírás a Kádár-korban. Hatalom és újságírás viszonya 1956–1988 [Politi-cal journalism in the Kádár era. Relationship between power and journalism 1956–1988]. Budapest: Napvilág Kiadó.

Takács, R. (2013). Desztalinizáció Közép- és Kelet-Európában [De-Stalinization in Central and Eastern Europe]. Múltunk, 3, pp. 68–103.

Tart a küzdelem a csernobili atomerőműnél [Continuous struggle at the Chernobyl nuclear power plant] (May 9, 1986). Népszabadság.

Terestyéni, T. (2009). Volt egyszer egy Tömegkommunikációs Kutatóközpont… [Once upon a time there was a Mass Media Research Center of Hungary]. Retrieved April 15, 2017 from http://communi-catio.hu/mktt/hirek/konferenciak/2009/tk40/nyitoeloadas.htm.

Újabb jelentés a csernobili atomszerencsétlenségről. Szovjet intézkedések a sugárszennyeződés ellen. Hazánk légkörében nem növekedett a radioaktivitás [Another report on Chernobyl nuclear disaster. Soviet measures against radiation contamination. Radioactivity did not increase in Hungary’s atmosphere] (April 30, 1986). Népszabadság.

Valuch, T. (2005). A „gulyáskommunizmus” [Goulash communism]. In: I. Romsics (ed.). Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről [Myths, legends, and misbeliefs about 20th century Hungarian history]. Budapest: Osiris Kiadó, pp. 361–390.

Vásárhelyi, M. (2016). Média- és közvélemény-kutatás a Kádár-korszakban [Media and opinion polls in the Kádár era]. Médiakutató, 1, pp. 93–96.

Downloads

Published

2019-05-13

How to Cite

Kékesdi-Boldog , D. (2019). The Chernobyl disaster: A case study on the information policy of the Kádár regime . Central European Journal of Communication, 12(1(22), 78-91. https://doi.org/10.19195/1899-5101.12.1(22).5

Issue

Section

Scientific Papers