Polish journalism: A profession still in transition?

Authors

  • Agnieszka Stępińska Adam Mickiewicz University in Poznań

DOI:

https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

Keywords:

journalists, Poland, proffessional roles, proffesional standards, students, transition, proffesional values

Abstract

This paper aims at presenting the conclusions drawn from a systematic review of the studies conducted among Polish journalists since the 1970s. By comparing results of the studies on journalists with expectations and attitudes of current Polish journalism students, the paper offers an insight into the ongoing changes that have been observed among Polish journalists in the last four decades. In particular, the review revealed significant changes in a demographic profile of Polish journalists regarding gender, education, and employment, as well as their motivation to work in the profession. Furthermore, professional values of journalism in Poland have been slightly shifting from a traditional profile of a social educator and watchdog to new ones, such as a news provider.

Author Biography

Agnieszka Stępińska, Adam Mickiewicz University in Poznań

Agnieszka Stępińska, Ph.D. hab., is a professor at the Faculty of Political Science and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Her main areas of research are political communication, journalism and media content. She is currently a vicechair of the Working Group of the COST ACTION IS1308 “Populist Political Communication in Europe. Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics” and a leader of a national research team in the international project “Journalistic Role Performance Around the Globe”.

References

Anikina, M. (2015). Ideals and values of modern journalists: The search for balance. In: Nygren, G., Dobek-Ostrowska, B. (eds.). Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 153–178.

Bajka, Z. (1991). Dziennikarze (1981–1990). Komunikowanie masowe w Polsce — lata osiemdziesiąte [Journalists (1981–1990). Mass communication in Poland in the 1980s]. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, pp. 149–159.

Bajka, Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych [Journalists of the 1990s]. Zeszyty Prasozna-wcze, 3–4, pp. 42–63.

Balcytiene, A., Lauk, E., Głowacki, M. (2014). Roller coasters of social change, democracy and jour-nalism in Central and Eastern Europe. In: Głowacki, M., Lauk, E., Balcytiene, A. (eds.). Journal-ism that Matters. Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 9–20.

Culbertson, H. (1983). Three Perspectives on American Journalism. Journalism Monographs. No. 83.17.

Curry, J.L. (1980). Polish journalists in the policy-making process. In: Kanet, R. (ed.). Background to Crisis: Policy and Politics in Gierek’s Poland. Boulder: Westview Press, pp. 177–198.

Curry, J.L. (1990). Poland’s Journalists Professionalism and Politics. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.

Dobek-Ostrowska, B. (2012). Journalists in Poland — some previous research. In: Journalism in Russia, Poland and Sweden — Traditions, Cultures and Research. Stockholm: Journalistikstudi-er vid Södertörns Högskola 4, pp. 32–52.

Dobek-Ostrowska, B., Barczyszyn, P., Michel, A. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura za-wodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe) [A change in journalism. Professional cul-ture of Polish journalists (quantitative studies). Studia Medioznawcze, 1, pp. 11–28.

Donsbach, W., Patterson, T.E. (2004). Political news journalists: Partisanship, professionalism, and political roles in five countries. In: Esser, F., Pfetsch, B. (eds.). Comparing Political Communication. Theories, Cases, and Challenges. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 251–270.

Dziki, S. (2000). Prasa w rozwoju historycznym [Historical development of the press]. In: Bauer, Z., Chudziński, E. (eds.). Dziennikarstwo i świat mediów [Journalism and the Media World]. Kraków: Universitas.

Głowacki, M. (2013). Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie [Polish journalists in the light of comparative studies on the media accountability systems in Europe]. Studia Medioznawcze, 1 (52), pp. 29–44.

Głowacki, M. (2015). Who is a journalist today? Mapping selected dimensions for comparative study on journalism. In: Nygren, G., Dobek-Ostrowska, B. (eds.). Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 63–96.

GUS (2013). Szkolnictwo wyższe w Polsce [Higher education in Poland]. Retrieved June 12, 2016 from https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03 acc5c59a1f6.pdf.

Hanitzsch, T. (2007). Deconstructing journalism culture. Toward a universal theory. Communica-tion Theory, 17 (4), pp. 367–385.

Hanusch, F., Mellado, C. (2014). Journalism students professional views in eight countries. The role of motivations, education, and gender. International Journal of Communication, 8, pp. 1156– 1173.

Jakubowicz, K. (1992). From party propaganda to corporate speech? Polish journalism in search of a new identity. Journal of Communication, 42 (3), pp. 64–73.

Lewandowska, S. (1982). Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939–1945 [The Polish Underground Press 1939–1945]. Warszawa: Czytelnik.

Łojek, J., Myśliński, J., Władyka, W. (1988). Dzieje prasy polskiej [The History of the Polish Press]. Warszawa: Interpress.

Mellado, C. (2015). Professional roles in news content: Six dimensions of journalistic role perform-ance. Journalism Studies, 4, pp. 596–614.

Mellado, C., Lagos, C. (2014). Professional roles in news content: Analyzing journalistic performance in the Chilean national press. International Journal of Communication, 8, pp. 2090–2112.

Nygren, G., Dobek-Ostrowska, B. (eds.) (2015). Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Olędzki, J. (1998). Polish journalists: Professionals or not? In: Weaver, D.H. (ed.). The Global Journalist. News People around the World. New Jersey: Hampton Press, Inc., pp. 257–276.

Olszewski, E. (2009). Rozwój studiów politologicznych w uczelniach wyższych [Development of the political science study programs at the universities]. In: Wojtaszczyk, K.A., Mirska, A. (eds.). Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie [Democratic Poland in the Globalised World]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, pp. 201–221.

Pisarek, W. (1995). Kwalifikacje dziennikarzy polskich w opinii redaktorów naczelnych [Polish jour-nalists’ qualifications in the opinion of editors-in-chief]. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, pp. 153– 163.

Pisarek, W. (1998). A la recherche des journalist polonais. In: Feigelson, K., Pelissier, N. (eds.). Telerevolutions Culturelles: Chine, Europe Centrale, Russie. Paris: L’Harmattan.

Sonczyk, W. (2001). Zawód dziennikarski w kontekście transformacji polskiego systemu medialnego (wybór problematyki) [Journalism profession in the context of the Polish media system’s trans-formation (selected issues)]. Studia Medioznawcze, 3, pp. 35–45.

Splichal, S., Sparks, C. (1994). Journalists for the 21st Century: Tendencies of Professionalization among First-year Students in 22 Countries. Norwood, NJ: Ablex.

Stępińska, A., Głowacki, M. (2014). Professional roles, context factors and responsibility across gen-erations of Polish journalists. In: Głowacki, M., Lauk, E., Balcytiene, A. (eds.). Journalism that Matters. Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 79–96.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2010a). Polski dziennikarz - niezależny altruista? [A Polish journalist - an independent altruist?]. In: Machura, W. (ed.). Etyka w mediach [Ethics in Media], vol. 5.

Nowe media — stare idee [New media — old ideas]. Poznań and Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, pp. 35–46.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2010b). Dziennikarze polscy — między mitem „czwartej władzy” a świa-domością misji [Polish journalists — between a myth of the “fourth estate” and an awareness of a mission]. In: Kowalczyk, R., Machura, W. (eds.). Media — czwarta władza? [Media — the fourth estate?]. Poznań and Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, pp. 55–66.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2011a). Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku [Social expectations and the autostereotype of the Polish journalists in the 21st century]. In: Pająk-Patkowska, B. (ed.). Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym [Stereotypes in Social and Political Area]. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pp. 33–46.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2011b). Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawo-dowe [Polish journalists: values, priorities, and professional standards]. Studia Medioznawcze, 1, pp. 17–30.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2011c). Kariera, kontrola, służba społeczna — postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy [Career, control, civic service — attitudes of the Polish journalists’ gen-erations]. In: Hoffman, I. (ed.). Studia nad dziennikarstwem [Journalism Studies]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 43–62.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2012). Three generations of Polish journalists: Professional roles and identities. Journalism Studies, 5–6, pp. 857–867.

Stępińska, A., Ossowski, S., Pokrzycka, L., Nowak, J. (2012). The journalists and journalism of Po-land. In: Weaver, D.H., Willnat, L. (eds.). The Global Journalist in the 21st Century. New York and London: Routledge, pp. 255–266.

Weaver, D.H. (ed.) (1998). The Global Journalist. News People around the World. New Jersey: Hamp-ton Press, Inc.

Weaver, D.H., Wilhoit, G.C. (1996). The American Journalist in the 1990s: U.S. News People at the End of an Era. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Weaver, D.H., Willnat, L. (eds.) (2012). The Global Journalist in the 21st Century: News People around the World. New York: Routledge.

Downloads

Published

2017-03-31

How to Cite

Stępińska, A. (2017). Polish journalism: A profession still in transition? . Central European Journal of Communication, 10(1(18), 32-47. https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

Issue

Section

Scientific Papers