Computer Wiretapping as a Way to Combat Cybercrime in the Light of Protecting the Privacy of Communication

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.244

Keywords:

cybercrime, computer crime, computer wiretapping

Abstract

Cybercrime is a phenomenon that is becoming more and more problematic in the world of rapidly developing technologies. The paper presents the privacy of communication as well as the methods of limiting it. The next part of the paper shows the most important definitions of cybercrime as included in international acts and describes individual elements of these definitions. Problems arising in the fight against cybercrime are also presented. Then, a general characterization of so-called computer wiretapping is included. The last part of the paper is an attempt to analyze the material scope of the wiretapping, as regulated in article 237 of the Code of Criminal Procedure, in combating cybercrime.

References

Adamski, A. (2020). Prawo karne komputerowe. Warszawa: C.H. Beck.

Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Chałubińska-Jentkiewicz, K., Nowikowska, M. (2020). Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – aspekty prawne, Warszawa: Legalis.

Dudka, K., Paluszkiewicz, H. (2018). Postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Garlicki, L. (2010). Komentarz do art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W: L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18. Warszawa: Legalis.

Golonka, A. (2016). Cyberprzestępczość – międzynarodowe standardy zwalczania zjawiska a polskie regulacje karne. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 1 (18), 63–84.

Gryszczyńska, A. (2018). Karnoprawna ochrona danych przestrzennych wobec nowych zagrożeń związanych z rozwojem cyberprzestępczości. W: G. Szpor (red.). Internet. Informacja przestrzenna. Spatial Information. Warszawa: Legalis.

Hołyst, B. (2011). Wiktymologia. Warszawa: LexisNexis.

Hołyst, B. (2020). Kryminologia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jagiełło, D. (2019). Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych. Warszawa: C.H. Beck.

Jakubski, K.J. (1996). Przestępczość komputerowa – zarys problematyki. Prokuratura i Prawo, 12, 34–50.

Kmiecik, R. (2002). Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby Karnej w zakresie zagadnień kryminalistyczno-dowodowych w postępowaniu karnym (w latach 1997–2001). Prokuratura i Prawo, 7–8, 46–48.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów „W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości” 22 maja 2007 r. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0267 (09.01.2021).

Kosmaty, P. (2008). Podsłuch komputerowy. Zarys problematyki. Prokurator,4, 34–48.

Marszał, K. (1996). Podsłuch w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda. W: L. Tyszkiewicz (red.).Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok (s. 345–355). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Piątek, S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Rogalski, M. (2019). Podsłuch procesowy i pozaprocesowy. Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych. Warszawa: LEX.

Rogowska, A. (2014). Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się. W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Pobrane z: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/51986 (09.01.2021).

Siwicki, M. (2011). Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie. Aspekty prawnokarne. Warszawa: LEX.

Siwicki, M. (2012). Podział i definicja cyberprzestępstw. Prokuratura i Prawo, 7–8, 241–251.

Siwicki, M. (2013). Cyberprzestępczość. Warszawa: C.H. Beck.

Skorupka, J. (2020). Komentarz do art. 237 k.p.k. W: J. Skorupka (red.), Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz. Warszawa: Legalis.

Stefanowicz, M. (2017). Cyberprzestępczość – próba diagnozy zjawiska. Kwartalnik policyjny, 4, 19–23.

Szczechowicz, K. (2009). Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym. Olsztyn: Wydawnictwo UWM Olsztyn.

Wild, M. (2016). Komentarz do art. 49 Konstytucji RP. W: M. Sajfan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86. Warszawa: Legalis.

Wiliński, P. (2011). Proces karny w świetle Konstytucji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber.

Zakrzewski, R., Jarocha, W. (1997). Dopuszczalność stosowania kontroli korespondencji i podsłuchu. Kontrola Państwowa, 1, 115.

Published

2021-06-14

How to Cite

Jarocka, J. (2021). Computer Wiretapping as a Way to Combat Cybercrime in the Light of Protecting the Privacy of Communication. Com.Press, 4(1), 88-105. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.244